Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης δεδομένων τύπου HDD SAS Χωρητικότητας 600 GB, με τα κατάλληλα brackets και ενός (1) Storage controller (RAID) plug-in card SAS

Calls for Tender

05.11.2014 - 07.11.2014

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης δεδομένων τύπου HDD SAS Χωρητικότητας 600 GB, με τα κατάλληλα brackets και ενός (1) Storage controller (RAID) plug-in card SAS