Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση μιας κάρτας / συσκευής καταγραφής δεδομένων (DAQ) τουλάχιστον 4 καναλιών

Calls for Tender

07.11.2014 - 12.11.2014

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση μιας κάρτας / συσκευής καταγραφής δεδομένων (DAQ) τουλάχιστον 4 καναλιών