ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών» στο πλαίσιο του έργου «ΑΚΑΙΠΡΟ» της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Calls for Tender

18.11.2014 - 03.12.2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών» στο πλαίσιο του έργου «ΑΚΑΙΠΡΟ» της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ