Προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση υπολογιστικού σταθμού εργασίας (workstation) για την εκτέλεση απαιτητικών προσομοιώσεων πολύπλοκων μοριακών συστημάτων.

Calls for Tender

27.11.2014 - 10.12.2014

Προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση υπολογιστικού σταθμού εργασίας (workstation) για την εκτέλεση απαιτητικών προσομοιώσεων πολύπλοκων μοριακών συστημάτων.