Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-593-MyelinTag, (ΕΣΠΑ 2007-2013) – Στερεοσκόπιο

Calls for Tender

04.12.2014 - 16.12.2014

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-593-MyelinTag, (ΕΣΠΑ 2007-2013) – Στερεοσκόπιο