προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών «All-in-one» και δύο (2) Πολυμηχανήματων για την κάλυψη των αναγκών του έργου «ASMOPH»

Calls for Tender

08.12.2014 - 15.12.2014

προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) Ηλεκτρονικών υπολογιστών «All-in-one» και δύο (2) Πολυμηχανήματων για την κάλυψη των αναγκών του έργου «ASMOPH»