Προμήθεια συντήρησης υπάρχοντος λογισμικού ERDAS Imagine Professional για 1 έτος με απ’ ευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Calls for Tender

10.12.2014 - 15.12.2014

Προμήθεια συντήρησης υπάρχοντος λογισμικού ERDAS Imagine Professional για 1 έτος με απ’ ευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ