Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρίθμ. πρακτικού Δ/Σ: 303/20-5/24-01-2015, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων της εταιρείας Microsoft

Calls for Tender

30.01.2015 - 13.02.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) λαμβάνοντας υπόψιν την υπ’ αρίθμ. πρακτικού Δ/Σ: 303/20-5/24-01-2015, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων της εταιρείας Microsoft