Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών του έργου «ASMOPH» με κωδικό αριθμό ΣΠΑ00086

Calls for Tender

03.02.2015 - 06.02.2015

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών του έργου «ASMOPH» με κωδικό αριθμό ΣΠΑ00086