Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ, για το έργο: "Προμήθεια servers". Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.900 Ευρώ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.900,00 Ευρω.

Calls for Tender

27.02.2015 - 16.03.2015

Ανοιχτός Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ, για το έργο: "Προμήθεια servers". Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 36.900 Ευρώ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.900,00 Ευρω.