Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αριθμό πρακτικού συνεδριάσεως 306/20-5/28.03.2015 προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτ

Calls for Tender

03.04.2015 - 23.04.2015

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αριθμό πρακτικού συνεδριάσεως 306/20-5/28.03.2015 προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτ