Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο Εξωτερικούς Σκληρούς Δίσκους πάχους 2.5” χωρητικότητας 2Τb ο καθένας, 2) Έναν Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο πάχους 3.5” χωρητικότητας 3Τb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρημα

Calls for Tender

08.04.2015 - 18.04.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο Εξωτερικούς Σκληρούς Δίσκους πάχους 2.5” χωρητικότητας 2Τb ο καθένας, 2) Έναν Εξωτερικό Σκληρό Δίσκο πάχους 3.5” χωρητικότητας 3Τb, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρημα