Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο(2) μπορνάκια TEENSY 3.1, 2) Τρεις (3) οπτικούς αισθητήρες PIXY CMUCAM5 SENSOR, 3) Ένα INTEL_ EDISON AND ARDUINO BREAKOUT KIT, 4) Ένα SPARKFUN BLOCK FOR INTEL_ EDISON - PWM, 5) Ένα SPARKFUN BLOCK FOR

Calls for Tender

20.04.2015 - 23.04.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο(2) μπορνάκια TEENSY 3.1, 2) Τρεις (3) οπτικούς αισθητήρες PIXY CMUCAM5 SENSOR, 3) Ένα INTEL_ EDISON AND ARDUINO BREAKOUT KIT, 4) Ένα SPARKFUN BLOCK FOR INTEL_ EDISON - PWM, 5) Ένα SPARKFUN BLOCK FOR