Ανακοίνωση για την προμήθεια MRI-συμβατών κυλίνδρων καταγραφής και επικουρικών εξαρτημάτων στο πλαίσιο του έργου MESI της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

Calls for Tender

30.04.2015 - 08.05.2015

Ανακοίνωση για την προμήθεια MRI-συμβατών κυλίνδρων καταγραφής και επικουρικών εξαρτημάτων στο πλαίσιο του έργου MESI της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ