Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση υλικών αναβάθμισης του Η/Υ λήψης και καταγραφής μετρήσεων πειραματικής δεξαμενής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ

Calls for Tender

05.05.2015 - 07.05.2015

Ανακοίνωση για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση υλικών αναβάθμισης του Η/Υ λήψης και καταγραφής μετρήσεων πειραματικής δεξαμενής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ