Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων όπως μετασχηματιστές, πολύμπριζα, δεματικά, λιπαντικά spray, spray καθαρισμού, μπαταρίες, κατσαβίδια κλ στο πλαίσιο έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ

Calls for Tender

05.05.2015 - 08.05.2015

Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων όπως μετασχηματιστές, πολύμπριζα, δεματικά, λιπαντικά spray, spray καθαρισμού, μπαταρίες, κατσαβίδια κλ στο πλαίσιο έργου ΠΕΦΥΚΑ της δράσης ΚΡΗΠΙΣ