Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων όπως μπαταρίες, καλώδια BNC, συνδέσμους BNC, καλωδίων κλπ, στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Calls for Tender

05.05.2015 - 08.05.2015

Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων όπως μπαταρίες, καλώδια BNC, συνδέσμους BNC, καλωδίων κλπ, στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»