Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων για την διεξαγωγή πειραμάτων στην θάλασσα όπως σχοινί dynema 4 χιλ. 400 μέτρων, σχοινί αφρού 8 χιλ. (300 μέτρα), εντατήρες, ράουλα, τροχαλίες, γάντια κλπ. στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS, Δ

Calls for Tender

05.05.2015 - 08.05.2015

Ανακοίνωση για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων για την διεξαγωγή πειραμάτων στην θάλασσα όπως σχοινί dynema 4 χιλ. 400 μέτρων, σχοινί αφρού 8 χιλ. (300 μέτρα), εντατήρες, ράουλα, τροχαλίες, γάντια κλπ. στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS, Δ