Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια κυλίνδρων ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών και επικουρικών εξαρτημάτων στα πλαίσια του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

11.05.2015 - 18.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια κυλίνδρων ηλεκτροφυσιολογικών καταγραφών και επικουρικών εξαρτημάτων στα πλαίσια του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ