Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Δύο (2) Συσκευές Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης DNA σε Πηκτή Αγαρόζης στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Biology of circulating tumour cells. Distant metaastasis and development of liquid biopsy methods

Calls for Tender

28.05.2015 - 05.06.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση: - Δύο (2) Συσκευές Οριζόντιας Ηλεκτροφόρησης DNA σε Πηκτή Αγαρόζης στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Biology of circulating tumour cells. Distant metaastasis and development of liquid biopsy methods

Related File

20150528_IMBB.pdf