Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 4 ηλεκτροδίων πολλαπλών επαφών (16) για την ταυτόχρονη εξωκυττάρια καταγραφή της δραστηριότητας πολλών μονήρων νευρώνων για τις ανάγκες του έργου ΚΡΗΠΙΣ - BIOSYS που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε

Calls for Tender

06.08.2015 - 11.08.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση 4 ηλεκτροδίων πολλαπλών επαφών (16) για την ταυτόχρονη εξωκυττάρια καταγραφή της δραστηριότητας πολλών μονήρων νευρώνων για τις ανάγκες του έργου ΚΡΗΠΙΣ - BIOSYS που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε