Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA», για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.

Calls for Tender

07.08.2015 - 24.08.2015

Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA», για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.

Related File

20150807_IMBB.pdf