Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού της κουζίνας

Calls for Tender

07.08.2015 - 23.08.2015

Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού της κουζίνας