Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 μικροηλεκτροδίων για ενδοκρανιακές ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές στα πλαίσια του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

10.08.2015 - 17.08.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 μικροηλεκτροδίων για ενδοκρανιακές ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές στα πλαίσια του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Related File

868_REQ_ESIDIS.PDF