Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου MEΤΡ της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

19.08.2015 - 26.08.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου MEΤΡ της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Related File

888_REQ_ESIDIS.pdf