Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

12.10.2015 - 15.10.2015

Ανακοίνωση για με την με απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου MESI της Δράσης Αριστεία ΙΙ