Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (I.T.E.‐ Ι.Υ.Μ.) για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Νευροφυσιολογική διερεύνηση και υπολογιστική προσομοίωση της παρατήρησης κινητικής πράξης / OBSERVENEMO», προτίθεται να πρ

Calls for Tender

27.10.2015 - 28.10.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (I.T.E.‐ Ι.Υ.Μ.) για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Νευροφυσιολογική διερεύνηση και υπολογιστική προσομοίωση της παρατήρησης κινητικής πράξης / OBSERVENEMO», προτίθεται να πρ