Ανακοίνωση για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (έπιπλα), με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA» του ΙΜΒΒ

Calls for Tender

08.12.2015 - 15.12.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (έπιπλα), με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και οργάνωση εξειδικευμένου εργαστηρίου για την ανάλυση Αρχαίου DNA» του ΙΜΒΒ

Related File

20151208_IMBB.pdf