Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Μητρώου Ονομάτων Χώρου [.gr], προτίθεται να αναθέσει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών τη φιλοξενία και λειτουργία οκτώ (8) αρχείων ζώνης του συστήματος DNS (Domain Name S

Calls for Tender

29.02.2016 - 09.03.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Μητρώου Ονομάτων Χώρου [.gr], προτίθεται να αναθέσει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών τη φιλοξενία και λειτουργία οκτώ (8) αρχείων ζώνης του συστήματος DNS (Domain Name S

Related File

prokyr-AP-363.pdf