Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προµηθευτεί : Υπηρεσίες φιλοξενίας υπολογιστικών συστηµάτων. Προϋπολογισµός δαπάνης 16.500 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

03.03.2016 - 14.03.2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, προτίθεται να προµηθευτεί : Υπηρεσίες φιλοξενίας υπολογιστικών συστηµάτων. Προϋπολογισµός δαπάνης 16.500 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Related File

ICS_dcservices.pdf