Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου Η2020-ICT-2015-GA687785, - “Reliable Novel Liquid Biopsy technology for early detection of colorectal cancer – Liqbiopsens"

Calls for Tender

07.03.2016 - 19.03.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου Η2020-ICT-2015-GA687785, - “Reliable Novel Liquid Biopsy technology for early detection of colorectal cancer – Liqbiopsens"

Related File

20160307_IMBB.pdf