Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου Η2020-ICT-2015-GA687681, - “A portable MicroNanoBioSystem and Istrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-

Calls for Tender

07.03.2016 - 19.03.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών στα πλαίσιο του έργου Η2020-ICT-2015-GA687681, - “A portable MicroNanoBioSystem and Istrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-

Related File

20160307_IMBB_.pdf