Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ‐ΙΠ) προτίθεται να προχωρήσει σε Ανάθεση Υπηρεσίας για την Υποστήριξη της Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/ IEC 27001:2013 στις Μονάδες «Μητρώο Ονομάτ

Calls for Tender

11.03.2016 - 22.03.2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ‐ΙΠ) προτίθεται να προχωρήσει σε Ανάθεση Υπηρεσίας για την Υποστήριξη της Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO/ IEC 27001:2013 στις Μονάδες «Μητρώο Ονομάτ

Related File

442Cecha_gr.pdf