Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή και έλεγχο καλής λειτουργίας του Φασματόμετρου Μάζας και του Υγρού Χρωματογράφου, στα πλαίσια του έργου RegPot InnovCrete GA316223

Calls for Tender

05.04.2016 - 11.04.2016

Ανακοίνωση για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επισκευή και έλεγχο καλής λειτουργίας του Φασματόμετρου Μάζας και του Υγρού Χρωματογράφου, στα πλαίσια του έργου RegPot InnovCrete GA316223

Related File

20160405_IMBB.pdf