Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Μίας Συσκευής Κατασκευής Μικροακίδων στα πλαίσια του προγράμματος Investigating the role of Notch in neural stem cell malignancies in Drosophila – Worldwide Cancer Research

Calls for Tender

25.04.2016 - 09.05.2016

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση Μίας Συσκευής Κατασκευής Μικροακίδων στα πλαίσια του προγράμματος Investigating the role of Notch in neural stem cell malignancies in Drosophila – Worldwide Cancer Research

Related File

20160425_IMBB.pdf