Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Προϋπολογισμός δαπάνης 7.300,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Calls for Tender

20.05.2016 - 03.06.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Προϋπολογισμός δαπάνης 7.300,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Related File

ar848ics.doc