Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, προτίθεται να προμηθευτεί: Μία άδεια χρήσης του λογισμικού PowerBuilder 12.6 Enterprise for Windows Standa

Calls for Tender

29.06.2016 - 11.07.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, προτίθεται να προμηθευτεί: Μία άδεια χρήσης του λογισμικού PowerBuilder 12.6 Enterprise for Windows Standa

Related File

1143ceHA.doc