Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ 216/12-2-2016, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Εξυπηρετητής rack mount, Τεμάχια 1

Calls for Tender

04.07.2016 - 15.07.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ 216/12-2-2016, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Εξυπηρετητής rack mount, Τεμάχια 1

Related File

1160_RackMount.doc