Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο: «Εργασίες Υγρομονώσεων στο κτήριο ΙΤΕ\ΕΚΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩΠΛ469ΗΚΥ-ΟΦΝ)»

Calls for Tender

02.08.2016 - 12.08.2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο: «Εργασίες Υγρομονώσεων στο κτήριο ΙΤΕ\ΕΚΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩΠΛ469ΗΚΥ-ΟΦΝ)»