Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια στο Παράρτημα Α Προϋπολογισμός δαπάνης 3.000,00 ευρώ μη

Calls for Tender

06.09.2016 - 15.09.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: 1. Μεταλλική κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια στο Παράρτημα Α Προϋπολογισμός δαπάνης 3.000,00 ευρώ μη

Related File

1566-ics.pdf