Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Αισθητήρες και περιφερειακά που ακολουθούν το πρότυπο KNX, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πί

Calls for Tender

14.10.2016 - 24.10.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Αισθητήρες και περιφερειακά που ακολουθούν το πρότυπο KNX, αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πί

Related File

1855 _KNX_ADAM.pdf