Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Αισθητήρες και περιφερειακά σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρ

Calls for Tender

10.11.2016 - 10.11.2016

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα: Αισθητήρες και περιφερειακά σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρ

Related File

Sensors_ADAM.pdf