Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««Παραγωγή 3.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ των ΠΕΚ του ΙΤΕ»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτισ

Calls for Tender

10.05.2018 - 04.06.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««Παραγωγή 3.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ των ΠΕΚ του ΙΤΕ»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτισ