Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««Παραγωγή 3.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ των ΠΕΚ του ΙΤΕ»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτισ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.05.2018 - 04.06.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««Παραγωγή 3.000 αντιτύπων του νέου βιβλίου ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ των ΠΕΚ του ΙΤΕ»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτισ