Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 11.626,0

Calls for Tender

05.06.2018 - 19.06.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 11.626,0