Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΥΒΛΙΩΝ PETRI» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 26.400,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

05.06.2018 - 18.06.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΡΥΒΛΙΩΝ PETRI» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 26.400,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.