Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 29.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Calls for Tender

15.06.2018 - 27.06.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 29.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.