Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Announcements

18.06.2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έως και 20/8/2018.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα, Τ.Θ. 14631,
Tηλ. επικοινωνίας: 2107458018-030. Aρμόδιες: Ε. Βάρσου & Μ. Παπαδοπούλου