Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Calls for Tender

02.07.2018 - 16.07.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%