Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσε

Calls for Tender

02.08.2018 - 05.09.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και μίας (1) συσκευής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real time PCR)» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσε